Законски елементи на секој договор за работа

Според Законот за работни односи, договорот за вработување треба да ги содржи следните елементи:

1) Податоци за договорните страни, нивното живеалиште, односно седиште;

2) Датум на стапување на работа;

3) Назив на работното место, односно податоци за видот на работата за којашто работникот склучува договор за вработување, со краток опис на работата што ќе ја врши според договорот за вработување;

4) Одредби за обврската на работодавачот да го информира работникот за ризичните работни места и посебни стручни квалификации или познавања или неопходен посебен медицински надзор, во согласност со закон, со наведување на посебните ризици кои според законските прописи можат да бидат последица од работата;

5) Место на вршење на работата. Ако не е наведено точното место, се смета дека работникот ја врши работата во седиштето на работодавачот;

6) Време на траење на работниот однос, кога е склучен договор за определено време;

7) Одредба за тоа дали се работи за работен однос со полно или пократко работно време;

8) Одредба за дневно или неделно редовно работно време и распоредување на работното време;

9) Одредба за висината на основната плата, која се изразува во паричен износ која му припаѓа на работникот за вршење на работата според закон, колективен договор и договорот за вработување;

10) Одредба за другите надоместоци кои му припаѓаат на работникот за вршење на работата според закон и колективен договор;

11) Одредба за годишниот одмор, односно начинот за определување на годишниот одмор и

12) Наведување на општите акти на работодавачот во кои се определени условите на работа на работникот.

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.